R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CORUND
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind organizarea comisii de specialitate, în principale domenii de activitate, al Consiliului local al comunei Corund.

Consiliul local al comunei Corund, întrunit în prima sa şedinţă ,la data de 26 iulie 2012.

În temeiul dispoziţiunilor art.54 şi art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

H O T Ă R E Ş T E :

Art.1.- Se organizează comisii de specialitate, în principale domenii de activitate, al Consiliului local al comunei C O R U N D în următoarea componenţă:

I. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget –finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, silvică, construcţii, gospodărie comunală, servicii şi comerţi.

1.- BIRO LAJOS preşedinte

2.- FODOR HUNOR ATTILA -secretar

3.- MATHE MARTON- membru

4.- BALAZS ISTVAN- membru

5.- PIROS TAMAS- membru

6.- TOFALVI ALBERT –membru

7.- MAKO FERENC- membru

II. Comisia de specialitate administraţie publica locala, juridic, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturile cetăţenilor şi relaţii cu străinătate.

1.- MAKO FERENC- preşedinte

2.- SOFALVI ARPAD- secretar

3.- MATHE MARTON- membru

4.- GYORFI JOZSEF- membru

5.- TOFALVI ALBERT- membru

6.- MOLNOS FERENC- membru

7.- GABOR RUPI- membru

III. Comisia de specialitate învăţământ – sănătate, protecţia socială, cultura, sport, de agrement, protecţia mediului şi de tineret.

1.- MATE ISTVAN- preşedinte

2.- MOLNOS FERENC- secretar

3.- GYORFI LAJOS - membru

4.- MOLNOS MARTON- membru

5.- GABOR RUPI- membru

6.- PIROS TAMAS – membru

7.- SOFALVI ARPAD- membru

Art.2 Prezentahotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului cu:

- Domnul primar Katona Mihaly

- Instituţia Prefectului Judeţul Harghita

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     SECRETAR

Nume, prenume BALAZS ISTVAN                        Nume, prenume MATE BERTA

Semnătură ____________                                Semnătură ______________

 

Nr. 41 din 26 iulie 2012.